Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Dobrý překlad Vám prokáže cenné služby, špatný může naopak zcela znehodnotit Vaši dosavadní práci. Kvalita překladu nezávisí jen schopnostech překladatele, ale i na přístupu zadavatele překladu. Nabízíme několik rad z dlouholeté praxe.

Dobrý překlad Vám prokáže cenné služby, špatný může naopak zcela znehodnotit Vaši dosavadní práci. Kvalita překladu nezávisí jen schopnostech překladatele, ale i na přístupu zadavatele překladu. Nabízíme několik rad z dlouholeté praxe.

Rozsáhlé soubory bezpečně

Potřebujete zaslat k překladu rozsáhlý soubor s důvěrnými informacemi a pomocí e-mailu to nejde? Nemusíte využívat externí „úschovny“, kde nad dokumenty nemáte kontrolu. Zřídíme Vám bezpečné úložiště na našem serveru, kam soubory na dvě kliknutí nahrajete. Stejným způsobem Vám odevzdáme překlad.

Rozsah překladu – uveďte počet slov

Chcete-li se informovat na přibližnou cenu překladu, aniž byste zasílali text na ukázku, sdělte překladateli, kolik slov text obsahuje. Někteří zákazníci uvádějí, kolik mají „stran A4“. To ale překladateli mnoho neřekne – jedna tisková strana může být hustě popsaná malým písmem, nebo na ní naopak může být jen pár řádků. Rozsah překladu a tedy i cena tak mohou být velmi rozdílné. Obecně ale platí, že k odpovědnému stanovení ceny musí překladatel text vidět. Cena se totiž neodvíjí jen od délky textu, ale i od náročnosti překladu.

Vybavte překladatele informacemi

Snažte se poskytnout překladateli maximum informací o předmětu překladu. Uveďte, na koho se překladatel v případě potřeby může obrátit s prosbou o konzultaci. Máte k dispozici předchozí překlady nebo dokumenty, které se sice nepřekládají, ale s věcí souvisí? Poskytněte je překladateli. Z překladatelského hlediska jsou to tzv. referenční texty, které překladateli umožňují se zorientovat a navázat na kontext. Čím více informací bude překladatel mít, tím lepší bude výsledný překlad a tím menší bude riziko nechtěného omylu.

Důvěřujte překladateli

Kvalitní překlad vyžaduje spolupráci překladatele a zákazníka založenou na vzájemné důvěře. Překladatele si pečlivě vyberte, ale potom mu důvěřujte. Netajte před překladatelem interní informace, které mohou být rozhodující pro správné přeložení dokumentu. Někteří zadavatelé překladů odstraňují z textů citlivé údaje a doplňují si je následně sami. Tento postup vede často k chybám. U nás to dělat nemusíte, můžete se spolehnout, že dodržujeme naše Etické zásady. Mlčenlivost je jedním z pilířů dobré pověsti, a tím i živobytí překladatele.

Není překlad jako překlad – jen pro informaci nebo k publikování?

Před zadáním překladu zvažte, jaký překlad a pro jaký účel potřebujete. Podle rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 se na základě jazykových parametrů rozlišují 3 základní stupně vypracování překladu, které se liší náročností, a v důsledku toho i cenou:
Pracovní verze:
cílový text odpovídá z hlediska pravopisu a větné stavby v podstatných náležitostech užívání, pravidlům a zvyklostem cílového jazyka. Překlad může vykazovat nedostatky ve slohu a frazeologii. Odborné pojmy smějí být překládány opisem.
Standardní verze:
cílový text vyhovuje z hlediska slovní zásoby, pravopisu, větné stavby a frazeologie pravidlům a zvyklostem cílového jazyka. Odborné pojmy odpovídají nejnovějšímu stavu terminologie oboru. Standardní verze vyžaduje před publikováním další odbornou nebo redakční revizi.
Verze k publikování:
cílový text vyhovuje z hlediska slovní zásoby, pravopisu, větné stavby a frazeologie pravidlům a zvyklostem cílového jazyka a kromě toho odpovídá komunikativnímu užívání obvyklému v cílové kultuře. Prošel odbornou korekturou a redakčním zpracováním.
Můžete také nejprve požadovat jen tzv. informativní překlad, kdy překladatel pouze shrne informace relevantní pro určitý účel použití a/nebo přeloží relevantní místa v textu. V každém případě překladateli vždy sdělte, pro jaký účel a jakou cílovou skupinu je překlad určen. V případě pochybností se poraďte.

Editovatelné soubory místo PDF

Formát PDF jsou určen pouze k přenosu dokumentů, nikoli k jejich zpracovávání. I když překládáme i dokumenty v PDF, pokud jiné nejsou k dispozici, je pro obě strany mnohem výhodnější překládat otevřené, editovatelné soubory. Překladateli se bude snáze pracovat a zadavatel ušetří díky použití tzv. CAT nástrojů. Při použití otevřených souborů navíc zůstane v překladu přesně zachováno formátování výchozího textu.

Překlad nemusíte objednat v nejbližším okolí

Díky internetu máte možnost vybrat si dodavatele překladů nikoli podle adresy, ale podle kvality nabízených služeb. Výběr se tak mnohonásobně rozšiřuje – ve Váš prospěch. Mnoho svých zákazníků známe pouze z e-mailů, a přesto nám plně důvěřují. Na dálku můžete obdržet i soudně ověřený překlad – rádi Vám ho zašleme poštou.

Rozlišujte překládání a tlumočení

Překladatel není totéž co tlumočník. Překladatel převádí do jiného jazyka psaný text, tlumočník mluvený. Jedná se sice o příbuzné profese, jejichž společným základem je výborná znalost cizího jazyka, k oběma jsou však potřeba zčásti rozdílné schopnosti. Tlumočník pracuje před publikem, musí si zapamatovat, co bylo řečeno a co nejpřesněji to hned vyložit v cizím jazyce. Překladatel musí promyslet a správně převést psaný text. Pracuje hlavně u počítače a v knihovnách.

Nenechte se podvést

Překladatelské služby nabízí mnoho dodavatelů různé úrovně. Od poctivých a odpovědných překladatelů až po podvodné agentury, které prodávají strojové překlady vytvořené pomocí Překladače Google, který je k dispozici zdarma. Nedůvěryhodní jsou obecně dodavatelé, kteří
  • argumentují nízkou cenou,
  • slibují rychlé dodání, aniž by viděli příslušný text.

Častým trikem je i klamání nízkou sazbou za „normostranu“, která ale ve skutečnosti není normostranou podle českých předpisů a profesních zvyklostí. Zatímco česká normostrana odpovídá 1800 úhozům na klávesnici (1800 znakům včetně mezer), některé agentury počítají jako normostranu 1500 znaků bez mezer. Navzdory nižší sazbě tedy za stejně rozsáhlý překlad zaplatíte více.