Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Naši zákazníci se mohou spolehnout na vysoký standard služeb. Pracujeme pečlivě podle evropských, českých, rakouských a německých norem.

Naši zákazníci se mohou spolehnout na vysoký standard služeb. Pracujeme pečlivě podle evropských, českých, rakouských a německých norem.

Evropská překladatelská norma

Není-li ujednáno jinak, řídíme se přednostně evropskou překladatelskou normou ČSN EN 15038 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby. Tato norma určuje, jakým způsobem musí být realizován překladatelský projekt, jaké druhy informací jsou zapotřebí a jaká kvalifikace se očekává od osob, které na zakázce spolupracují.

Rakouské překladatelské normy

V oblastech, o kterých se obecnější evropská norma nezmiňuje, používáme jako vodítko rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 a ÖNORM D 1201, které navazují na starší německou normu DIN 2345 Übersetzungsaufträge [Překladatelské zakázky]. Obě normy byly vyvinuty týmem zkušených překladatelů z pověření Rakouského normalizačního institutu speciálně pro řízení jakosti překladatelských služeb. Představují špičkový standard profesních pravidel.

ÖNORM D 1200

Norma ÖNORM D 1200 Übersetzungsleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung [Překladatelské služby. Požadavky na službu a poskytování služby] definuje typy překladatelských služeb, požadavky na překladatele a jeho práci. Mimo jiné ukládá překladateli povinnost se neustále vzdělávat.

ÖNORM D 1201

Norma ÖNORM D 1201 Übersetzungsleistungen. Übersetzungsverträge [Překladatelské služby. Překladatelské smlouvy] určuje pravidla spolupráce překladatele a zákazníka. Zákazníkovi zaručuje korektní přístup ze strany dodavatele překladu.

Pravopis

Při překládání do češtiny se řídíme Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pro německý pravopis v překladech určených do Německa a Švýcarska je směrodatný DUDEN – Die deutsche Rechtschreibung [DUDEN – Německý pravopis], v překladech určených do Rakouska pak Österreichisches Wörterbuch [Rakouský slovník] vždy v posledním vydání.

Formální úprava textů

Texty přeložené z němčiny do češtiny formátujeme podle ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Překlady do němčiny upravujeme podle německé normy DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung [Úprava písemností zpracovaných textovými editory].

Normy pro překladatele a tlumočníky

Existují nejrůznější profesní pravidla, pro překladatele a tlumočníka němčiny jsou ale nejdůležitější tyto normy:
  • ČSN EN 15038 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby
  • DIN 2345 Übersetzungsaufträge
  • ÖNORM D 1200 Übersetzungsleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung
  • ÖNORM D 1201 Übersetzungsleistungen. Übersetzungsverträge
  • ÖNORM D 1202 Dolmetschleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung
  • ÖNORM D 1203 Dolmetschleistungen. Dolmetschverträge
  • ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem
  • DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung
  • Etický kodex Komory soudních tlumočníků ČR