Tlumočíme z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny při právních a úředních jednáních.

Tlumočení právních jednání

Sjednáváte smlouvu s německy mluvícími partnery a potřebujete vyjednat podmínky tak, aby nedošlo k nedorozumění? Zakládáte společnost s německou, rakouskou, švýcarskou nebo lichtenštejnskou účastí? Vedete právní spor s německy mluvícím partnerem? Zastupujete německy mluvícího majitele nemovitosti? Nabízíme naše zkušenosti při tlumočení právních jednání a odborné překladatelské služby. Při tlumočení se řídíme Etickým kodexem Komory soudních tlumočníků ČR a našimi Etickými zásadami.

Tlumočení pro úřední potřebu

Pokud úřady jednají s cizincem, který neovládá český jazyk, vyžadují obvykle, aby byl přítomen soudní tlumočník. Tento úřední tlumočník následně opatří zápis z jednání nebo protokol kulatým razítkem (tlumočnickou pečetí). Jedná se o tzv. soudní tlumočení, tedy konsekutivní tlumočení němčiny u notáře, soudu, na policii a úřadech. Soudní tlumočník zajistí kromě tlumočení i vyhotovení úředně ověřených překladů všech potřebných dokumentů, tedy navazující překladatelské služby.

Jak zlepšit tlumočení

Kvalita tlumočení nezávisí jen na schopnostech tlumočníka, ale i na jeho předchozí přípravě, tedy obeznámenosti s tématem tlumočení a projednávanými podklady. Čím více informací tlumočníkovi poskytnete, tím lépe se bude moci připravit a tím plynulejší bude samotné jednání. Poskytnuté informace a podklady použijeme pouze pro účely tlumočení. Nebude k nim mít přístup nikdo kromě tlumočníka. Absolutní mlčenlivost je samozřejmostí.

Tlumočnický slib

Soudní tlumočník je jmenován krajským soudem po splnění stanovených podmínek. Při jmenování skládá slib v tomto znění:

 

Slibuji,

  • že při své tlumočnické činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy,
  • že tlumočnickou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí,
  • že budu plně využívat všech svých znalostí a
  • že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl.
 
Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu