Překládáme z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny právní texty a úřední dokumenty. Potřebujete-li přeložit z němčiny nebo do němčiny text, který vyvolává právní následky, je nejlepší poptat odborný překlad se zárukou od profesionálního překladatele.

Překlady právních textů

Vyhotovujeme precizní a promyšlené překlady právních textů založené na znalosti českých, německých, rakouských, švýcarských a lichtenštejnských právních předpisů a na pečlivém ověřování a srovnávání terminologie. Nejčastěji překládáme:

 • smlouvy,
 • rozsudky a usnesení,
 • notářské zápisy,
 • obchodní podmínky,
 • společenské smlouvy a zakladatelské listiny,
 • znalecké posudky,

v případě potřeby včetně úředního ověření. U nás můžete nechat přeložit z němčiny nebo do němčiny i o dokumenty vysázené v programech Adobe InDesign a Adobe FrameMaker a ušetřit si tak náklady spojené se sazbou textu.

Překlady úředních dokumentů

Vyhotovujeme soudní překlady úředních dokumentů. Překladu se soudním ověřením se někdy říká úřední překlad, úředně ověřený překlad, překlad s kulatým razítkem, notářský překlad nebo notářsky ověřený překlad. Jde o překlad vyhotovený podle zákona o znalcích a tlumočnících a jeho prováděcí vyhlášky a opatřený tzv. doložkou soudního tlumočníka. Překládáme z němčiny i do němčiny například:

 • výpisy z obchodního a trestního rejstříku,
 • rodné a oddací listy,
 • vysvědčení a diplomy,
 • osvědčení pro zdravotníky,
 • listiny obchodních společností a jiné.

V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu.

Překlady starých listin

Dokážeme přepsat do latinky a přeložit z němčiny i listiny psané starým německým písmem – německou novogotickou kurzívou, resp. kurentem, kterému se lidově říká švabach. Nejčastěji se jedná o tyto dokumenty:

 • vložky pozemkových knih
 • vložky zemských desk
 • smlouvy
 • korespondenci

Na překladech starých německy psaných úředních a právních dokumentů se podílí dva vysokoškolsky vzdělaní odborníci s mnoha praktickými zkušenostmi: archivářka a překladatel s právnickým a historickým vzděláním. V minulosti jsme pracovali pro soudy, obce i Státní pozemkový úřad.

Proč u nás?

Potřebujete-li překlad do několika jazyků, nejsme ti praví. V takovém případě Vám lépe poslouží překladatelská agentura. Pokud ale „jen“ z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny, využijte výhod naší specializace na německý jazyk.

Rozsáhlé zkušenosti
Dokumenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska překládáme dennodenně.

Znalost problematiky
Úzké zaměření nám umožňuje získat hlubší znalosti potřebné ke spolehlivému přeložení textů, na kterých opravdu záleží.

Správná terminologie
Naše překlady vychází ze studia českých, německých, rakouských, švýcarských i lichtenštejnských právních předpisů.

Adresnost překladu
Zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska.

Není překlad jako překlad.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu