Překládáme z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny právní texty a úřední dokumenty.

Překlady právních textů

Vyhotovujeme precizní překlady právních textů z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. Nejčastěji překládáme:

 • smlouvy,
 • rozsudky a usnesení,
 • notářské zápisy,
 • obchodní podmínky,
 • společenské smlouvy a zakladatelské listiny,
 • znalecké posudky a
 • plné moci.

V případě potřeby překlad opatříme úředním ověřením.

Můžete nechat přeložit z němčiny nebo do němčiny i dokumenty vysázené v programech Adobe InDesign a Adobe FrameMaker, a ušetřit si tak náklady spojené se sazbou textu.

Překlady úředních dokumentů

Vyhotovujeme soudní překlady úředních dokumentů. Překladu se soudním ověřením se někdy říká úřední překlad, úředně ověřený překlad, překlad s kulatým razítkem, notářský překlad nebo notářsky ověřený překlad. Jde o překlad vyhotovený podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a jeho prováděcí vyhlášky a opatřený tzv. překladatelskou doložkou. Překládáme z němčiny i do němčiny například:

 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z rejstříku trestů,
 • rodné a oddací listy,
 • vysvědčení a diplomy,
 • osvědčení pro zdravotníky,
 • listiny obchodních společností a jiné.

V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým přísežným překladatelem podle předpisů platných v Německu.

Překlady starých listin

Dokážeme přepsat do latinky a přeložit z němčiny i listiny psané starým německým písmem – německou novogotickou kurzívou, resp. kurentem, kterému se lidově říká švabach. Nejčastěji se jedná o tyto dokumenty:

 • vložky pozemkových knih,
 • vložky zemských desk,
 • smlouvy a
 • korespondenci.

Na překladech starých německy psaných úředních a právních dokumentů se podílí dva vysokoškolsky vzdělaní odborníci s mnoha praktickými zkušenostmi: archivářka a překladatel s právnickým a historickým vzděláním. V minulosti jsme pracovali pro soudy, obce i Státní pozemkový úřad.

Proč u nás?

Není překlad jako překlad. Potřebujete-li přeložit z němčiny nebo do němčiny text, který vyvolává právní následky, je nejlepší poptat odborný překlad se zárukou od profesionálního překladatele.

Rozsáhlé zkušenosti
Dokumenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska překládáme dennodenně.

Znalost problematiky
Úzké zaměření nám umožňuje získat hlubší znalosti potřebné ke spolehlivému přeložení textů, na kterých opravdu záleží.

Správná terminologie
Naše překlady jsou založeny na studiu českého, německého, rakouského, švýcarského a lichtenštejnského práva.

Adresnost překladu
Zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska.

Využijte výhod naší specializace!

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu