Nabízíme poradenství zaměřené na účelnou realizaci překladatelských projektů. Jinak se překládá smluvní dokumentace a jinak příspěvek do právnické publikace. Zde si můžete přečíst obecné rady z překladatelské praxe, rádi Vám ale poradíme individuálně.

Objemné soubory bezpečně

Potřebujete zaslat k překladu rozsáhlý soubor s důvěrnými informacemi a pomocí e-mailu to nejde? Nemusíte využívat externí „úschovny“, kde nad dokumenty nemáte kontrolu. Zřídíme Vám bezpečné úložiště na našem serveru, kam soubory na dvě kliknutí nahrajete. Stejným způsobem Vám odevzdáme překlad.

Cena překladu – podle rozsahu

Chcete-li se informovat na přibližnou cenu překladu, aniž byste zasílali text na ukázku, sdělte překladateli, kolik text obsahuje slov nebo normostran. Někteří zákazníci uvádějí, kolik mají „stran A4“. To ale překladateli mnoho neřekne – jedna tisková strana může být hustě popsaná drobným písmem, nebo na ní naopak může být jen pár řádků. Rozsah překladu, a tedy i cena tak mohou být velmi rozdílné. Obecně ale platí, že k odpovědnému stanovení ceny musí překladatel text vidět. Cena se totiž neodvíjí jen od délky textu, ale i od náročnosti překladu.

Vybavte překladatele informacemi

Snažte se poskytnout překladateli maximum informací o předmětu překladu. Uveďte, na koho se překladatel v případě potřeby může obrátit s prosbou o konzultaci. Máte k dispozici předchozí překlady nebo dokumenty, které se sice nepřekládají, ale s věcí souvisí? Poskytněte je překladateli. Z překladatelského hlediska jsou to tzv. referenční texty, které překladateli umožní se zorientovat a navázat na kontext. Čím více informací bude překladatel mít, tím lepší bude výsledný překlad a tím menší bude riziko nechtěného omylu.

Nejen v blízkém okolí

Díky internetu máte možnost vybrat si dodavatele překladů nikoli podle adresy, ale podle kvality nabízených služeb. Výběr se tak mnohonásobně rozšiřuje – ve Váš prospěch. Mnoho svých zákazníků známe pouze z e-mailů, a přesto nám plně důvěřují. Na dálku můžete obdržet i soudně ověřený překlad – rádi Vám ho zašleme poštou.

Není překlad jako překlad

Před zadáním překladu zvažte, jaký překlad a pro jaký účel potřebujete. Podle rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 se na základě jazykových parametrů rozlišují 3 základní stupně vypracování překladu, které se liší náročností, a v důsledku toho i cenou:

  • Pracovní verze: cílový text odpovídá z hlediska pravopisu a větné stavby v podstatných náležitostech užívání, pravidlům a zvyklostem cílového jazyka. Překlad může vykazovat nedostatky ve slohu a frazeologii. Odborné pojmy smějí být překládány opisem.
  • Standardní verze: cílový text vyhovuje z hlediska slovní zásoby, pravopisu, větné stavby a frazeologie pravidlům a zvyklostem cílového jazyka. Odborné pojmy odpovídají nejnovějšímu stavu terminologie oboru. Standardní verze vyžaduje před publikováním další odbornou nebo redakční revizi.
  • Verze k publikování: cílový text vyhovuje z hlediska slovní zásoby, pravopisu, větné stavby a frazeologie pravidlům a zvyklostem cílového jazyka a kromě toho odpovídá komunikativnímu užívání obvyklému v cílové kultuře. Prošel odbornou korekturou a redakčním zpracováním.

Překlad pro informaci

Můžete také nejprve požadovat jen tzv. informativní překlad, kdy překladatel pouze shrne informace relevantní pro určitý účel použití a/nebo přeloží relevantní místa v textu. Teprve poté se rozhodnete, zda necháte kvalitně přeložit celý text. V každém případě překladateli vždy sdělte, pro jaký účel a jakou cílovou skupinu je překlad určen.

Důvěřujte překladateli

Kvalitní překlad vyžaduje spolupráci překladatele a zákazníka založenou na vzájemné důvěře. Překladatele si pečlivě vyberte, ale potom mu důvěřujte. Netajte před překladatelem interní informace, které mohou být rozhodující pro správné přeložení dokumentu. Někteří zadavatelé překladů odstraňují z textů citlivé údaje a doplňují si je následně sami. Tento postup vede často k chybám. U nás to dělat nemusíte, můžete se spolehnout, že dodržujeme naše Etické zásady. Mlčenlivost je jedním z pilířů dobré pověsti, a tím i živobytí překladatele.

Editovatelné soubory místo PDF

Formát PDF jsou určen pouze k přenosu dokumentů, nikoli k jejich zpracovávání. I když překládáme i dokumenty v PDF, pokud jiné nejsou k dispozici, je pro obě strany mnohem výhodnější překládat otevřené, editovatelné soubory. Překladateli se bude snáze pracovat a zadavatel ušetří díky využití tzv. překladové paměti. Při použití otevřených souborů navíc zůstane v překladu přesně zachováno formátování výchozího textu.

Rozlišujte překládání a tlumočení

Překladatel není totéž co tlumočník. Překladatel převádí do jiného jazyka psaný text, tlumočník mluvený. Jedná se sice o příbuzné profese, jejichž společným základem je výborná znalost cizího jazyka, k oběma jsou však potřeba zčásti rozdílné schopnosti. Tlumočník pracuje před publikem, musí si zapamatovat, co bylo řečeno a co nejpřesněji to hned vyložit v cizím jazyce. Překladatel musí promyslet a správně převést psaný text. Pracuje hlavně u počítače a v knihovnách.

Jak získat dobrý překlad?

Dobrý překlad Vám prokáže cenné služby, špatný může naopak zcela znehodnotit Vaši dosavadní práci. Dodržení těchto zásad zvyšuje naději na obstojný výsledek:

Neexperimentujte
Obraťte se na profesionálního překladatele. Nezadávejte překlad podřízeným ani učiteli jazyka. Umět německy ještě neznamená dobře překládat.

Neotálejte
Objednejte překlad včas. Kvalitní přeložení odborného textu může někdy trvat stejnou dobu, jakou jste potřebovali k vytvoření předlohy.

Dejte si záležet
Stylizujte pečlivě. Čím promyšlenější a srozumitelnější bude výchozí text, tím lépe se bude překládat. Vyvarujte se prázdných slov.

Překlad nakonec
Nechte přeložit až poslední verzi. Snažte se, aby po odeslání textu překladateli už nedocházelo ke změnám.

Dobrý překlad = znalost jazyka + znalost oboru + zkušenost + svědomitost + spolupráce

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu