Překladatelské normy samy o sobě kvalitní překlad nezaručují, protože se zaměřují spíše na organizaci překládání než na samotný převod textu. Přesto by je měl profesionální překladatel znát a dodržovat osvědčená profesní pravidla.

Mezinárodní překladatelská norma

Mezinárodní překladatelské norma ČSN EN ISO 17100 Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby nahradila evropskou překladatelskou normu ČSN EN 15038 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby. Evropská norma určovala, jakým způsobem musí být realizován překladatelský projekt, jaké druhy informací jsou zapotřebí a jaká kvalifikace se očekává od osob, které na zakázce spolupracují. Mezinárodní překladatelská norma je určena spíše velkým překladatelským agenturám pracujícím na rozsáhlých překladatelských projektech. Věnuje se procesu překládání, tedy průběhu spolupráce na překladatelské zakázce, nikoli kvalitě překladu jako takového.

Rakouské překladatelské normy

Jako vodítko využíváme rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 a ÖNORM D 1201, které navazují na starší německou normu DIN 2345 Übersetzungsaufträge [Překladatelské zakázky]. Obě normy byly vyvinuty týmem zkušených překladatelů z pověření Rakouského normalizačního institutu speciálně pro řízení jakosti překladatelských služeb. Představují špičkový standard profesních pravidel.

 • Norma ÖNORM D 1200 Übersetzungsleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung [Překladatelské služby. Požadavky na službu a poskytování služby] definuje typy překladatelských služeb, požadavky na překladatele a jeho práci. Mimo jiné ukládá překladateli povinnost se neustále vzdělávat.
 • Norma ÖNORM D 1201 Übersetzungsleistungen. Übersetzungsverträge [Překladatelské služby. Překladatelské smlouvy] určuje pravidla spolupráce překladatele a zákazníka. Zákazníkovi zaručuje korektní přístup ze strany dodavatele překladu.

Pravopis

Při překládání do češtiny se řídíme Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pro německý pravopis v překladech určených do Německa, Švýcarska a Lichtenštejnska je směrodatná klasická příručka Die deutsche Rechtschreibung [Německý pravopis] z německého nakladatelství DUDEN, v překladech určených do Rakouska pak Österreichisches Wörterbuch [Rakouský slovník] vždy v posledním vydání.

Formální úprava textů

Texty přeložené z němčiny do češtiny formátujeme podle ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Překlady do němčiny upravujeme podle německé normy DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung [Úprava písemností zpracovaných textovými editory].

Normy pro překladatele a tlumočníky

Pro překladatele a tlumočníka němčiny jsou nejdůležitější tyto normy a soubory profesních pravidel:

 
 • ČSN EN ISO 17100 Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby
 • ČSN EN 15038 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby (zrušena)
 • DIN 2345 Übersetzungsaufträge
 • ÖNORM D 1200 Übersetzungsleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung
 • ÖNORM D 1201 Übersetzungsleistungen. Übersetzungsverträge
 • ÖNORM D 1202 Dolmetschleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung
 • ÖNORM D 1203 Dolmetschleistungen. Dolmetschverträge
 • ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem
 • DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung
 • Etický kodex Komory soudních tlumočníků ČR
 
Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu